• Expanding Provider

  Of Industrial Solutions

 • Global Certificate

  ISO 9001:2015

 • Award Winning

  Solution Of The Year

 • Expanding Provider

  Of Industrial Solutions

 • Global Certificate

  ISO 9001:2015

 • Award Winning

  Solution Of The Year

Jobs

ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน Greenery  Place

1.    บริหารพื้นที่ให้มีผู้เช่าเต็มตามแผนงาน และประสานงานกับ บริษัทนายหน้าผู้จัดหาลูกค้า
2.    จัดเก็บค่าเช่า ออกเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า
3.    เก็บรักษาและดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
4.    จัดเตรียมแผนฉุกเฉิน และให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่างๆ นำเสนอการปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคาร อุปกรณ์อาคารต่างๆ
5.    จัดเตรียมและตรวจสอบรายงานประจำเดือน
6.    จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณในส่วนต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับอาคาร
7.    ดูแลความเรียบร้อยของอพาร์ทเมนท์ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าต่างๆของอาคารและผู้มาติดต่อ
8.    จัดให้มีการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพที่ดี มีความสะอาด รวมถึงการดูแลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้เช่าอาคาร
9.    จัดหาและนำเสนอผู้รับเหมา รวมทั้งควบคุมงานให้เป็นตามความต้องการ
10.    ควบคุมประสานงานกับบริษัทซึ่งเป็นผู้รับเหมาช่วง ของบริษัทฯ เช่นบริษัทรักษาความสะอาด บริษัทรักษาความปลอดภัย
11.    ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.    ประสบการณ์ด้านการบริหารอาคาร / คอนโดมิเนียม / อพาร์ทเมนท์ หรือโรงแรม 2-3 ปี
2.    มีความรู้ / ความเข้าใจในการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษได้
3.    มีความเรื่อง IT / Computer สำหรับบริหารจัดการอาคาร
4.    มีมนุษยสัมพันธุ์ที่ดี ทั้งต่อผู้ร่วมงาน ผู้มาติดต่อและลูกค้าผู้พักอาศัย
5.    เป็นผู้ที่มีบุคคลิคภาพที่ดี
6.    มีความเป็นนักบริการ สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าได้เหนือความคาดหวัง

หมายเหตุ  *****สามารถปฏิบัติงานที่ สุขุมวิท 61 ซอยเอกมัย**************

ติดต่อฝ่ายบุคคล

Solada Sudvilai (Pumpui)

Human Resources Manager

KV Electronics Co., Ltd.

Direct  : +66 (0)2-1233039 #321

Mobile  : +66 (0)81-7006690

Fax      : +66 (0)2-7012966

email :  solada@kv-electronic.com

Copyright © 2016 KV Electronics. All Rights Reserved Web by Mountain Studio